Understödsfonden 2022

Sök bidrag - ansökningsdatum 2022

RAT 1 - 30.4.2022

RAT 2 - 30.8.2022 

RAT 3 - 30.11.2022

 

Personer i alla åldrar kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden, för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Medel från fonden delas ut tre gånger per år.

OBS! Sökande måste vara bosatt i Finland och understödsfonden kan inte bevilja medel för levnadskostnader (tex. Hyra, mat, möbler etc.)

Medel från fonden delas ut tre gånger per år,

Rat 1 - 30.4.2022, Rat 2 - 30.8.2022, Rat 3 - 30.11.2022

År 2020 låg de beviljade understöden mellan 50-300 €, (av 39 inkomna ansökningar kunde fonden bevilja 12 stycken).

Ansökningarna behandlas av Styrelsens arbetsgrupp.

Du får jakande/nekande besked per epost efter varje utdelningsomgång. 

OBS! Ansökningar från personer bosatta i Sverige beaktas inte!

Vid eventuella frågor kontakta vår ekonom: susann.gleisner@fspc.fi, 050-3135788

 

Om du vill printa och posta din ansökan så hittar du ansökan här:

Ansökningsblankett för utskrift

Posta till: 

Psykosociala Förbundet rf/Ekonomen
Kanalesplanden 19 B 13
68600 JAKOBSTAD

 

Den sökande:
Den sökande
PERSONUPPGIFTER
På sökanden
VÅRDNADSHAVARENS KONTAKTUPPGIFTER
Ifylles om sökanden är minderårig
Ändamålet för vilket understödet ansöks. Berätta gärna om behovet av understödet.
Kostnad
Annan finansiering för samma ändamål söks
Fyll i ansökan omsorgsfullt.
Försäkran
Skriv siffran 3 med bokstäver:

BILAGOR 

Som bilaga till ansökan måste bifogas senaste beskattningsintyg (inte skattekort), vid ansökan till minderårig gäller vårdnadshavarens beskattningsintyg. 

Som övriga bilagor till ansökan kan bifogas kosntadsplan, kopia över beslut om beviljad studieplats, kursbeslut, kvitto eller annat dokument som belyser ändamålet för understödet.