Understödsfonden 2023

Sök bidrag - ansökningar stängd.

Inga ansökningar behandlas!

OBS! Inga nya ansökningar beaktas innan vi meddelat om nya datum.

Nya datum kommer ut i början på 2024!

 

Personer i alla åldrar (barn, ungdomar och vuxna) som berörs av psykisk ohälsa kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden. Man kan ansöka om bidrag för hälsofrämjande fritidsaktiviteter, rekreation, och rehabilitering från psykisk ohälsa (såsom självriskandelen vid terapi). Fonden stöder hälsofrämjande hobbyn (t.ex. för att kunna delta i någon motionsgrupp eller kreativ kvällskurs).
Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden.


Medel från fonden delas ut tre gånger per år. Understödssumman ligger vanligtvis kring 50-300 euro. 
Sökande måste vara bosatt i Finland och Understödsfonden beviljar inte medel för levnadskostnader (t.ex. hyra, mat, möbler etc.). 

Ansökningar från personer bosatta i Sverige beaktas inte.

Deadline för ansökningarna är 15.4.2023, 15.8.2023 och 15.11.2023.

(dvs ansökningsperioden år 2023 är nu avslutad)
Ansökningsdatum för år 2024 meddelas under början av året 2024. 

OBS! Inga nya ansökningar beaktas innan vi meddelat om nya datum.

Ansökningarna behandlas av Styrelsens arbetsgrupp.

Du får jakande/nekande besked per epost efter varje utdelningsomgång. 

Vid eventuella frågor kontakta: camilla.roslund-nordling@fspc.fi, 050-409 6640 (endast måndag och fredag)

 

 

Den sökande:
Den sökande
PERSONUPPGIFTER
På sökanden
VÅRDNADSHAVARENS KONTAKTUPPGIFTER
Ifylles om sökanden är minderårig
Ändamålet för vilket understödet ansöks. Berätta gärna om behovet av understödet.
Kostnad
Annan finansiering för samma ändamål söks
Fyll i ansökan omsorgsfullt.
Försäkran
Skriv siffran 5 med bokstäver:

BILAGOR 

Som bilaga till ansökan måste bifogas senaste beskattningsintyg (inte skattekort), vid ansökan till minderårig gäller vårdnadshavarens beskattningsintyg. 

Som övriga bilagor till ansökan kan bifogas kosntadsplan, kopia över beslut om beviljad studieplats, kursbeslut, kvitto eller annat dokument som belyser ändamålet för understödet.