Understödsfonden 2023

Sök bidrag - ansökningsdatum 2023:

Deadline - 15.4.2023

Deadline - 15.8.2023 

Deadline - 15.11.2023

 

Personer i alla åldrar (barn, ungdomar och vuxna) som berörs av psykisk ohälsa kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden. Man kan ansöka om bidrag för hälsofrämjande fritidsaktiviteter, rekreation, och rehabilitering från psykisk ohälsa (såsom självriskandelen vid terapi). Fonden stöder hälsofrämjande hobbyn (t.ex. för att kunna delta i någon motionsgrupp eller kreativ kvällskurs).
Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden.


Medel från fonden delas ut tre gånger per år. Understödssumman ligger vanligtvis kring 50-300 euro. 
Sökande måste vara bosatt i Finland och Understödsfonden beviljar inte medel för levnadskostnader (t.ex. hyra, mat, möbler etc.). 

Ansökningar från personer bosatta i Sverige beaktas inte.

Deadline för ansökningarna är 15.4.2023, 15.8.2023 och 15.11.2023.

Ansökningarna behandlas av Styrelsens arbetsgrupp.

Du får jakande/nekande besked per epost efter varje utdelningsomgång. 

Vid eventuella frågor kontakta: camilla.roslund-nordling@fspc.fi, 050-409 6640 (endast måndag och fredag)

 

Om du vill printa och posta din ansökan så hittar du ansökan här:

Ansökningsblankett för utskrift

Posta till: 

Psykosociala Förbundet rf/Ekonomen
Kanalesplanden 19 B 13
68600 JAKOBSTAD

 

Den sökande:
Den sökande
PERSONUPPGIFTER
På sökanden
VÅRDNADSHAVARENS KONTAKTUPPGIFTER
Ifylles om sökanden är minderårig
Ändamålet för vilket understödet ansöks. Berätta gärna om behovet av understödet.
Kostnad
Annan finansiering för samma ändamål söks
Fyll i ansökan omsorgsfullt.
Försäkran
Skriv siffran 3 med bokstäver:

BILAGOR 

Som bilaga till ansökan måste bifogas senaste beskattningsintyg (inte skattekort), vid ansökan till minderårig gäller vårdnadshavarens beskattningsintyg. 

Som övriga bilagor till ansökan kan bifogas kosntadsplan, kopia över beslut om beviljad studieplats, kursbeslut, kvitto eller annat dokument som belyser ändamålet för understödet.