Understödsfonden 2021

Medel från denna fond delas ut till barn, ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation.

OBS! Sökande måste vara bosatt i Finland och understödsfonden kan inte bevilja medel för levnadskostnader (tex. Hyra, mat, möbler etc.)

Medel från fonden delas ut tre gånger per år, och deadline för ansökningar är 13.4, 31.8 och 30.11. 

År 2020 låg de beviljade understöden mellan 50-300 €, (av 39 inkomna ansökningar kunde fonden bevilja 12 stycken).

Ansökningarna behandlas av Styrelsens arbetsgrupp.

Du får jakande/nekande besked per epost efter varje utdelningsomgång. 

Vid eventuella frågor kontakta vår ekonom: susann.gleisner@fspc.fi, 050-3135788

 

Om du vill printa och posta din ansökan så hittar du ansökan här:

Ansökningsblankett för utskrift

Posta till: 

Psykosociala Förbundet rf/Ekonomen
Kanalesplanden 19 B 13
68600 JAKOBSTAD

 

Den sökande:
PERSONUPPGIFTER
På sökanden
VÅRDNADSHAVARENS KONTAKTUPPGIFTER
Ifylles om sökanden är minderårig
Ändamålet för vilket understödet ansöks. Berätta gärna om behovet av understödet.
Kostnad
Annan finansiering för samma ändamål söks
Fyll i ansökan omsorgsfullt.
Försäkran
Skriv siffran 3 med bokstäver:

BILAGOR 

Som bilaga till ansökan måste bifogas senaste beskattningsintyg (inte skattekort), vid ansökan till minderårig gäller vårdnadshavarens beskattningsintyg. 

Som övriga bilagor till ansökan kan bifogas kosntadsplan, kopia över beslut om beviljad studieplats, kursbeslut, kvitto eller annat dokument som belyser ändamålet för understödet.